Устав на Шефс Клуб София

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Сдружение „Шефс Клуб София” (наричано по-долу Сдружението) е учредено в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и придобива качеството на юридическо лице след вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което извършва дейността си в частна полза, по смисъла на Глава І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Сдружението обединява професионални готвачи от София и региона, в което могат да членуват български или чуждестранни физически и юридически лица, които споделят целите му.

(4) Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл. 2. (1) Сдружението е независима, неполитическа, доброволна обществена организация с нестопанска цел.

Чл. 3. Сдружението има собствен печат и графичен знак, на които се означава наименованието му.

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

 

  Чл. 4. Наименованието на Сдружението е „Шефс Клуб София”, с равностойно изписване „Chefs Club Sofia”.

  Чл. 5. Седалището на сдружението е в град София.

  Чл. 6. Адресът на управление на Сдружението е гр. София 1000, ул. “Ангел Кънчев” Nо 18

  Чл. 7. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер.

  Чл. 8. Сдружението се учредява за неопределен срок и не се ограничава с други ограничителни условия.

 

ЦЕЛИ

 

Чл. 9. Като обединение на професионални готвачи, Сдружението си поставя следните цели:

 1. Да представлява и защитава интересите и  професионалните права на своите членове пред държавни, обществени и международни органи и  организации.

 2. Да съдейства за издигане на авторитета и популяризиране на професията на готвачите.

 3. Да работи за обединение на интересите на своите членове, да подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща професионална дейност.

 4. Да работи за създаване и утвърждаване на отношения, подчинени на професионална етика и принципи на лоялност и равнопоставеност, като обединява усилията на своите членове.

 

 

Чл. 10. За осъществяване на целите си Сдружението осъществява следните дейности:

 1. Осъществява дейности за развитие, обучение, сдружаване и обединяване на професионалните готвачи в София и региона.

 2. Организира и осъществява взаимопомощ за членовете на Сдружението и ги подпомага в организирането и осъществяването на тяхната професионална дейност

 3. Проучва и популяризира добрите български и европейски практики в областта на кулинарното изкуство и здравословното хранене.

 4. Разработва концепции и кампании за детското и ученическото здравословно хранене чрез различни форми и инициативи.

 5. Осъществява партньорства с професионални готвачи в бранша, с балкански, европейски и международни професионални организации, готвачи и кулинарни критици.

 6. Създава и реализира сътрудничества с държавни и общински органи на управление, неправителствени организации, националният омбудсман, БПЦ, с представители и собственици в областта на хранителната и близки до нея индустрии, както и да работи съвместно с тях за промяна на законодателството в областта на разписаните цели.

 7. Разработва и реализира проекти и програми за финансиране на основните дейности на Сдружението.

 8. Прави проучвания и анализи на сектора, извършва консултации и обучения.

 9. Издава и разпространява специализирана литература.

 10. Организира и провежда състезания, изложения, телевизионни продукти, свързани с кулинарията, участия в специализирани форуми в България и чужбина, тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.

 11. Организира школи и бази за обучение на професионални готвачи и на стажант готвачи.

 12. Създава и промотира професионални марки и рекламни артикули за дистрибуция и производство.

 13. Организиране и провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на готвачи, както и платени семинари и други тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.

 14. Организира борси за готвачи.

 15. Създава фондове за издръжка и обучение на стажант готвачи, както и на професионални готвачи.

 16. Консултира ресторанти и хотели.

 17. Създава и поддържа интернет сайтове, блогове и страници за промотиране на дейността на Сдружението.

 

Чл. 11. (1) За постигането на целите си Сдружението осъществява и други законни дейности, свързани или близки с целите му и основния му предмет на дейност.

(2) Сдружението, като юридическо лице, може да членува в международни и български организации с идентични или сходни цели.

 

II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 12. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица, които споделят целите му и приемат устава му.

 

(2) Учредителите на Сдружението са негови членове по право.

(3) Членуването в Сдружението е доброволно

(4) Членовете на Сдружението са пълноправни, почетни и асоциирани.

Чл. 13. (1) Приемането на нови членове на Сдружението се извършва от Управителния съвет, въз основа на писмена молба на кандидата, в която той декларира, че приема устава и целите на Сдружението и ще работи за постигането им, както и че ще изпълнява решенията на неговите управителни органи.

(2) Членството в Сдружението се основава на признаването на всички форми за защита срещу дискриминация.

 

Чл. 14. (1) По предложение на Управителния съвет на Сдружението и съгласие на кандидата за почетен член, Общото събрание има право да присъди званието “Почетен член” на лица или организации, които имат значителен принос за развитието на областите, в които  работи Сдружението или имат важен принос за постигане целите на сдружението.

          (2) Почетният член се ползва с правата на пълноправен член, но не може да участва в органите за управление на Сдружението и няма право на глас. Не е длъжен да плаща имуществени вноски.

          (3) С оглед на конкретните дейности на Сдружението Управителният съвет може да приема и асоциирани членове, които имат същите права като пълноправните  членове, но не могат да участват в органите за управление на Сдружението и нямат право на глас. Асоциираните членове не са длъжни да плащат имуществени вноски.

 

Чл. 15. Пълноправният член има право:

1. Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

2. Да участва, чрез гласуване във вземането на решенията на Общото събрание. Всеки член има правото на един глас, както и правото да представлява и да бъде представляван от друг член на Сдружението.

3. Да иска съдействието на Сдружението за защита на интересите си.

4. Да поставят пред Сдружението въпроси от своята дейност и да иска тяхното разглеждане.

5. Да участва във всички дейности, организирани от Сдружението.

6.Да получава информация за дейността и финансовото състояние на Сдружението, да участва при обсъждането и оценката на дейността осъществявана от Сдружението и от неговите управителни органи

7. Да напусне Сдружението по свое желание;

 

Чл. 16. Задължения на  членовете

1.  Да спазват Устава на Сдружението и да изпълняват решенията на органите на Сдружението.

2. Да съдействат за постигането на целите на Сдружението и за изпълнение на задачите му.

3. Да участва дейно в дейността на Сдружението;

4. Да прави имуществените си вноски по ред, определен от Управителния съвет.

5. Да предоставят сведения, необходими за постигане на целите.

6. Да не използва членството си в Сдружението за цели, които противоречат на Устава му.

 

Чл. 17. Членството в Сдружението се прекратява:

1.Едностранно волеизявление, отправено до Управителния съвет.

2. С прекратяването на дейността на юридическо лице член на Сдружението.

4. При изключване.

5.При отпадане, поради системно невнасяне на необходимите имуществени вноски и неспазване на Устава на Сдружението. 6. При прекратяването дейността на Сдружението.

6. Със смърт или поставяне под запрещение на член  на Сдружението.

 

Чл. 18. (1)Всеки член, който не спазва разпоредбите на Устава или който със своето неправомерно поведение вреди на авторитета на Сдружението може да бъде изключен от Сдружението по решение на Управителния съвет след изслушване на провинилия се член. Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Сдружението.

2.  Член, който системно не внася имуществените вноски отпада от Сдружението и членството му се прекратява. За системно невнасяне на имуществените вноски се приема невнасяне на две поредни годишни вноски.

3. При прекратяване на членството дължимата към тази дата и заплатена на Сдружението имуществена вноска  не се възстановява.

 

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 19. (1) Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание

 2. Управителен съвет

 3. Председател на Управителния съвет

          (2) По решение на Управителния съвет могат да бъдат създадени и други органи на Сдружението като постоянни или временни съвети, комисии, секции и други.

 

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховният орган на Сдружението. То се състои от всички членове и се свиква най-малко един път в годината от Управителния съвет.

(2) Общото събрание може да бъде свикано от Управителния съвет и по искане на една трета от членовете на Сдружението. В  случай, че Управителният съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок от постъпването на искането, това може да направи и съда по искане на заинтересованите членове.

 Чл. 21. (1) Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, изпратена по електронна поща, един месец преди датата на събранието. Поканата не се публикува в Държавен вестник.         

(2) В поканата се посочват дневния ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието.

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от всичките му членове.

(4) В случай, че броят на присъстващите членове е недостатъчен, Общото събрание с тридесет минути, като дневният ред се запазва и независимо от броя на присъстващите се счита за редовно.

Чл. 22. (1) Общото събрание:

1. приема и изменя Устава,

2. приема бюджета на Сдружението,

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. определя насоките на дейността;

5. приема отчета за дейността;

6. отменя приетите от управителните органи решения, които противоречат на Закона, на Устава или на други вътрешни разпоредби;

7. решава въпроси, свързани с прекратяването или преобразуването на Сдружението;

8.решава други въпроси от дейността на Сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание са законни ако присъстват половината плюс един от всичките му членове и се приемат с обикновено мнозинство, освен в случаите, в които се изискват 2/3 от гласовете.

(3) Изборът на органите на управление се извършва с тайно гласуване, а във всички останали случаи гласуването е явно. 

(4) Член, лично заинтересуван от гласуването, не може да участва в него.

Чл. 23. Управителният съвет се състои от три  дееспособни физически лица, членове на Сдружението.

Чл. 24. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години. Управителният съвет избира Председател и заместник председател измежду своите членове.

Чл. 25. Председателят и заместник председателят на Управителния съвет се избират за срок от пет години.

Чл. 26. Председателят и заместник председателят на Управителния съвет:

1. представляват заедно и поотделно Сдружението пред държавните органи, организациите, предприятията и третите лица. Те имат право да възлагат някои от своите функции на други членове на Управителния съвет;

2. Председателят или заместник председателят в негово отсъствие председателстват заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет.

3. ръководят оперативната дейност на Управителния съвет;

4. откриват сметки и могат да се разпореждат с финансовите средства на Сдружението, при условия и ред, определени от Управителния съвет, като и се отчитат текущо пред него.

Чл. 27. Управителният съвет:

1. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

2. организира дейността на Сдружението;

3. приема нови членове и взема решения за изключване или прекратяване правата на редовни членове;

4. взема решения относно дължимостта и размера на годишните имуществени вноски;

5. изготвя проекто-бюджета, проект на годишен финансов отчет и проект на програма за дейността на Сдружението и ги внася за разглеждане в Общото събрание;

6. разпределя и контролира финансовите средства на Сдружението, съгласно решение, взето с мнозинство от всички членове.

 

Чл. 28. (1) Управителният съвет се свиква и се председателства от Председателя на Сдружението или в негово отсъствие от заместник председателя.

(2) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко един път на шест месеца.

(3) Свикването се извършва от председателя чрез писмена покана изпратена по електронна поща до всеки член най-малко 15 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват датата, часът, дневния ред и мястото на заседанието.

(4) Управителният съвет може да бъде свикан от Председателя по искане на една трета от неговите членове. В случай, че Председателят не свика Управителния съвет в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на постъпване на искането, това право има всеки един от заинтересованите членове.

(5) Решенията на Управителния съвет са законни, ако присъстват половината плюс един от всичките му членове и се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, с изключение на решения, свързани с имуществото на Сдружението.

Чл. 29. (1) За заседанията на Управителния съвет се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и от секретар, определен за всяко отделно заседание.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се съхраняват в офиса на Сдружението.

 

IV. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

 

Чл. 30. Имуществото на Сдружението се формира от:

1. годишни имуществени вноски;

2. приходи от дейности – от такси, курсове, семинари, обучения, консултации и другите дейности на Сдружението;

3. субсидии, спонсорство и дарения;

4. други разрешени от закона финансови средства.

 

Стопанска дейност

 

Чл. 31. (1) Сдружението извършва стопанска дейност срещу възнаграждение, свързана с основните му цели и дейности:

 1. Разработва и реализира проекти и програми в бранша.

 2. Прави проучвания и анализи на сектора, извършва консултации и обучения.

 3. Издава и разпространява специализирана литература.

 4. Организира и провежда състезания, изложения, телевизионни продукти, свързани с кулинарията, участия в специализирани форуми в България и чужбина, тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.

 5. Организира школи и бази за обучение на професионални готвачи и на стажант готвачи.

 6. Създава и промотира професионални марки и рекламни артикули за дистрибуция и производство.

 7. Организиране и провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на готвачи, както и платени семинари и други тематично свързани с предмета на дейност на сдружението.

 8. Организира борси за готвачи.

 9. Създава фондове за издръжка и обучение на стажант готвачи, както и на професионални готвачи.

 10. Консултира ресторанти и хотели.

 11. Създава и поддържа интернет сайтове, блогове и страници за кулинария

 

(2) Извършваната стопанска дейност се организира при условия и ред, определени в действащото българско законодателство.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

Печалба и загуби

 

Чл. 32. (1) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез Общите резерви или чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението.

(2) При наличие на печалба, тя се реинвестира в сдружението.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 33. (1) Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. С решение на съда по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

Ликвидация

 

Чл. 34. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от определено от Управителния съвет на Сдружението лице.

(З) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4)  При ликвидация на Сдружението се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

 

Имущество след ликвидацията

 

Чл. 35. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя с решение на Общото събрание на Сдружението.

Чл. 36. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от регистъра на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията.

VІІI . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 37. За всички неуредени от устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание проведено на 2019 година.